Round 3 Mini Open, Mini Stock, Open V8 - Jlacyphotos