Round 4 Mini Open, Mini Stock & Open V8 - Jlacyphotos